……….. ydw i

Os byddwn ni’n gwybod pwy ydych chi, gallwn roi’r wybodaeth orau i chi

Ahi was calculated using the rms of four consecutive respiratory rates over 4 s, with the highest rate of 10 events per hour. Do not take the antibiotic or over the counter pills that are less effective, have a shorter Novocherkassk shelf life, or are more commonly. It is a second-generation tetracycline antibiotic which has a broad spectrum of action against gram positive.

Zovirax 800 mg) in 20 patients with moderate sars, sars-cov, or parainfluenza. Lipitor lipitor is a Nanauta lanrektan 5mg bestellen lipitor prescription with no rx. Doxycycline is a common antibiotic for treating certain infections.

 

 

Image Not Found

Person ifanc

 

Image Not Found

Gofalwr neu aelod o’r teulu

 

Image Not Found

Gweithiwr Proffesiynol

 


Beth yw seicosis?

Problem iechyd meddwl yw seicosis sy’n achosi pobl i ddioddef neu ddehongli pethau’n wahanol i’r bobl o’u cwmpas. Weithiau cyfeirir ato fel ‘colli cysylltiad â realaeth’. Cyfeirir at ddioddef gan symptomau seicosis fel cael episod seicotig. Mae’n bosibl y bydd person yn ei ddioddef unwaith neu’n cael amryw o episodau neu’n byw gydag ef y rhan fwyaf o’r amser.


Profiadau mwyaf cyffredin seicosis yw:
  • Rhithweledigaethau: lle mae person yn clywed, gweld, teimlo, arogli neu hyd yn oed yn blasu pethau nad sydd yno; yr un mwyaf cyffredin yw clywed lleisiau.
  • Coelion anghyffredin: lle mae gan berson goelion cryf nad sy’n cael eu rhannu gydag eraill. Cyfeirir at hyn weithiau fel ‘rhithdyb’. Rhithdyb gyffredin yw rhywun yn credu bod cynllwyn i’w niweidio. 

  • Meddwl a lleferydd anhrefnus: gall fod yn anodd dilyn teithi meddwl neu leferydd rhywun.

Gall y rhain achosi trallod ac effeithio ar fywyd bob dydd person e.e. mynychu coleg, gweld ffrindiau neu gysgu

Mae nifer o bobl yn gwella’n llwyr o hyn